មនុស្សភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់ពាក្យ “ពុទ្ធដីការ” និង “សង្ឃដីការ” មិនបានត្រឹមត្រូវ។
»សង្ឃដីការ= សំដីរបស់ព្រះសង្ឃ ឧ. សម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាតបានមានសង្ឃដីការថាអក្សរសាស្រ្តខ្មែរមានឬសគុណជ្រៅជ្រះ។
»ពុទ្ធដីការ= សំដីរបស់ព្រះពុទ្ធ ឧ. ព្រះពុទ្ធបានមានពុទ្ធដីការថា “អត្តាហិ អត្តនោនាថោ”។

Leave a Reply