មានមនុស្សជាច្រើនបានសួរខ្ញុំថាតើ ​Translator និង Interpreter ខុសគ្នាដូចម្តេច? ខាងក្រោម​នេះជា​ចំលើយ៖

(១) Translator (ន) អ្នកបកប្រែឯកសារ
(២) Translation (ន) ការបកប្រែឯកសារ
(៣) Interpreter (ន) អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់
(៤) Interpreting (ន) ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់

Leave a Reply